Privacy en gegevensbescherming

Algemeen

Ik hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is een privacyverklaring opgesteld. Wanneer u bij mij begeleid wordt, verklaart u op de hoogte te zijn van onderstaande tekst en akkoord te zijn met deze verklaring.

Uw dossier

De wet verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of rapportage op te stellen. Wanneer u persoonlijke gegevens naar het standaard mailadres van de praktijk stuurt, dan wordt uw mail met persoonlijke inhoud opgeslagen in uw beveiligde dossier. De computer en de digitaal opgeslagen dossiers zijn beveiligd met een wachtwoord wat uitsluitend bekend is bij uw psycholoog. De wet verplicht de praktijk om de dossiers twintig jaar te bewaren.

Uw rechten

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u mij verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht mij te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe in ga op uw verzoek. Alleen als ik meen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw partner of kinderen, worden geschaad, kan ik uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding

Ik heb als psycholoog een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet mij het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoek ik als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Rechten van u en uw kinderen

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen.
Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.
Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de echtgenoot/partner, ouder(s), broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Website

De website is beveiligd met een SSL certificaat (https). De gegevens die op website worden ingevuld worden versleuteld verzonden (formulieren).

Het gebruik van Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website die u bezoekt, op uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Cookies worden gebruikt om gegevens van bezoekers te onthouden. De meeste browsers accepteren standaard cookies. Als u dit niet wilt dan kunt u de browser zelf anders instellen.

Nota’s

Voor elke sessie ontvangt u een nota. Wilt u in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de behandeling, dan wil uw ziektekostenverzekering een aantal gegevens van u op de nota terugzien. Wanneer u uw nota indient bij uw zorgverzekeraar raakt het vragen van hulp (de verrichting) bekend. Een kopie van elke nota wordt opgeslagen in een beveiligde computer.

Correspondentie via e-mail

Algemene zaken als het maken en afzeggen van afspraken kunnen gestuurd worden naar info@tooninvisser.nl. Wanneer u persoonlijke gegevens stuurt, dan worden deze opgeslagen in uw beveiligde dossier.

Privacy aan de voordeur

Wanneer u aanbelt bent u even te zien op camera, zodat is vast te stellen of via de elektrische deuropener de juiste personen toegang krijgen tot het pand. Deze beelden worden niet opgeslagen.